8 czerwca 2024 r. odbyła się gala wręczania dyplomów z tytułu przyznania stypendiów Ministra Zdrowia dla najlepszych studentów uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

Stypendia wręczyła minister zdrowia Izabela Leszczyna 49 studentom za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2023/2024 49 stypendiów. 47 studentów otrzymało je za znaczące osiągnięcia naukowe, a 2 za znaczące osiągnięcia sportowe.

Rektorzy uczelni medycznych przedstawili ministrowi 99 wniosków. Były one ocenione przez ekspertów zespołu doradczego powołanego przez Ministra Zdrowia składającego się z pracowników naukowych uczelni medycznych ze stopniem lub tytułem naukowym reprezentujących poszczególne dyscypliny naukowe wchodzące w obszar dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Każdy wniosek był oceniany przez dwóch ekspertów.

Stypendia były oceniane metodą punktową uwzględniającą jakość prezentowanych prac, w tym ich innowacyjność naukowo-badawczą oraz wkład autorski. W przypadku osiągnięć sportowych najwyżej oceniane były osiągnięcia uzyskane w rywalizacji mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

Stypendium otrzymali studenci, którzy uzyskali co najmniej 44,1 punktów.

Oto wykaz Uczelni wraz ze wskazaniem liczebności przyznanych w danej uczelni stypendiów Ministra Zdrowia:

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 13 stypendystów
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: 8 stypendystów
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 8 stypendystów
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 7 stypendystów
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 6 stypendystów, w tym 2 stypendystów za osiągnięcia sportowe
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: 3 stypendystów
  • Uniwersytet Medyczny w Białystoku: 2 stypendystów
  • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu: 2 stypendystów

Wysokość stypendium wynosi 17 000 zł. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Ministerstwo Zdrowia środków na rachunek bankowy uczelni.

Łącznie w roku akademickim 2023/2024 na stypendia przeznaczono 833 tys. zł.

Decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium zostały doręczone studentom na adresy wskazane we wnioskach oraz przekazane Rektorom Uczelni jako wnioskodawcom wniosków o stypendium ministra.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia