Recepta weterynaryjna

Lekarz weterynarii w sytuacji, kiedy brak jest preparatu leczniczego, weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu ma możliwość wystawienia recepty na produkty lecznicze lub leki recepturowe, które przeznaczone są dla ludzi a mogą być stosowane w terapii zwierząt. Dokument taki nosi nazwę recepty weterynaryjnej a jego druk charakteryzuje się zielonym pasem szerokości 3 mm biegnącym od górnego, prawego do dolnego, lewego rogu. Zasady wystawiania recept weterynaryjnych a także dokładny jej wzór określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt z dnia 9 maja 2003 roku, oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierzą z dnia 31 grudnia 2010 roku. W druki recept osoba upoważniona do ich wystawiania zaopatruje się w hurtowni weterynaryjnej.


Lekarz weterynarii przepisuje produkt leczniczy podając w sposób czytelny jego nazwę i ilość a w przypadku leku recepturowego nazwy i ilości surowców farmaceutycznych niezbędnych do sporządzenia tego leku. Ilość surowca farmaceutycznego przeznaczonego do wykonania leku recepturowego powinna być podana cyframi arabskimi. Ilość leku recepturowego sporządzanego w postaci proszków, gałek albo czopków określa się cyframi rzymskimi. W miarę potrzeby na recepcie może być umieszczona postać leku oraz sposób jego użycia. Produkty lecznicze lub leki recepturowe mogą być przepisane na recepcie weterynaryjnej, jeśli będą stosowane u zwierząt przez właściciela zwierzęcia lub przez lekarza weterynarii wystawiającego receptę.


W tym drugim przypadku niezbędny jest obok przepisanych leków dopisek „ad usum propium” (do użytku własnego). Jeśli lek ma być podany kilkukrotnie na recepcie weterynaryjnej może znaleźć się polecenie dla apteki ”powtórzyć” (zwrot może być sformułowany także w języku łacińskim) oraz informacja ile razy lek ma być powtórnie wydany – polecenie to niedopuszczalne jest w sytuacji, kiedy na recepcie przepisany jest lek psychotropowy lub środek odurzający. W przypadku, kiedy ze względu na stan chorego zwierzęcia lek musi być podany w możliwie najkrótszym czasie lekarz weterynarii może umieścić na recepcie zwrot „wydać natychmiast”. Recepta weterynaryjna może zawierać polecenie wydania preparatu zawierającego środek odurzający lub substancję psychotropową. W przypadku takich preparatów na blankiecie recepty może być przepisany tylko jeden lek a ilość substancji czynnej musi być dodatkowo wyrażona słownie.


Niezbędne jest także umieszczenie przez lekarza weterynarii szczegółowej informacji o sposobie dawkowania. Leki oznaczone symbolem „RpW” mogą być przepisane wyłącznie na recepcie weterynaryjnej koloru różowego, której kopia pozostaje u lekarza weterynarii. Wykaz środków odurzających, które mogą być stosowane u zwierząt zawarty jest w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Wszystkie leki przepisane przez lekarza weterynarii wydawane są z odpłatnością 100%.


Na recepcie weterynaryjnej prócz przepisanych leków muszą zostać naniesione w postaci nadruku lub pieczęci takie dane jak: firma lub nazwa, pod jaką działa lekarz weterynarii, siedziba i adres, oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności oraz imię, nazwisko i adres lekarza weterynarii działającego pod firmą lub nazwą.
W przypadku osoby fizycznej wystarczy jej imię, nazwisko i adres. Również w postaci nadruku lub pieczęci recepta musi zawierać specjalizację wystawiającego receptę lekarza oraz numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.  Jeśli chodzi o dane zwierzęcia to recepta musi określać: gatunek, płeć, rasę, oraz liczbę zwierząt, jeśli przepisana ilość leku przeznaczona jest dla więcej niż jednego osobnika.


Niezbędne są także dane właściciela zwierzęcia: imię, nazwisko i adres. Jeśli recepta weterynaryjna zawiera leki, które stosowane będą u zwierząt, których tkanki lub produkty mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi recepta taka wystawiana jest z kopią, którą zachowuje lekarz weterynarii a dokument musi dodatkowo zawierać okres karencji, który farmaceuta w przypadku leku recepturowego ma obowiązek umieścić na etykiecie. Ostatnimi ważnymi elementami, które muszą znaleźć się na recepcie weterynaryjnej są data jej wystawienia na podstawie której określa się ważność recepty oraz podpis lekarza weterynarii, który ordynuje leki.


Kontrolę recept weterynaryjnych przeprowadza Inspekcja Weterynaryjna. Obejmuje ona ocenę zgodności danych znajdujących się na recepcie z prowadzoną przez lekarza weterynarii dokumentacją, a także bierze pod uwagę poprawność wystawienia recept.
Drugim organem kontrolującym realizację tych recept jest Inspekcja Farmaceutyczna, która ocenia poprawność wydanych produktów leczniczych oraz analizuje przestrzeganie przez farmaceutów terminów ważności recept weterynaryjnych.