Prof. Barbara Jereczek-Fossa objęła stanowisko prezydenta Europejskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii (ESTRO). Decyzja ma charakter historyczny, bowiem Pani Profesor będzie pełnić tę wyjątkową funkcję jako pierwsza w historii Polka - poinformował Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Barbara Jereczek-Fossa jest kierownikiem Katedry Radioterapii Onkologicznej Uniwersytetu w Mediolanie (UNIMI), a także kierownikiem Katedry Radioterapii Onkologicznej w Europejskim Instytucie Onkologii tamże (IEO).

„Warto zaznaczyć, że początek wybitnego dorobku naukowego Pani Profesor ma swoje korzenie w Polsce, z którą więź zawsze podkreśla. Jako autorytet w dziedzinie radioterapii, a także członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw i komitetów, aktywnie wspiera rodzime środowisko onkologiczne, czego efektem jest, np. organizacja staży dla lekarzy z Polski czy udział w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej” - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Instytut Onkologii.

Instytut podkreśla również bliską współpracę Pani Profesor z Zakładem Radioterapii NIO-PIB, która zaowocowała kilkoma wspólnie zrealizowanymi projektami, do których należą między innymi „Jakościowe badanie dotyczące różnorodności, równości i włączenia w obszarze radioterapii onkologicznej w Europie” (2023) czy „Ustanowienie wzorca różnorodności, równości, włączenia i zaangażowania pracowników w radioterapii onkologicznej w Europie” – wspólny projekt ESTRO (2022). Wśród autorów wspomnianych prac znalazł się prof. Mateusz Spałek – zastępca kierownika Zakładu Radioterapii I NIO-PIB.

Do najważniejszych zainteresowań badawczych Prof. Jereczek-Fossy należą nowotwory urologiczne, choroba skąpoprzerzutowa, rak piersi, skojarzenie radioterapii z leczeniem systemowym oraz radioterapia wysokoprecyzyjna. Jest ponadto autorką ponad 400 recenzowanych artykułów naukowych i 7 rozdziałów w książkach, a jej indeks H (wynoszący 44) plasuje ją na liście najlepszych włoskich naukowców.

„Niezmiernie cieszy mnie wieloletnia współpraca Instytutu z Panią Profesor Barbarą Jereczek-Fossą. Wspólne projekty dają nam doskonałą przestrzeń do wymiany doświadczeń i stanowią cenny wkład w rozwój nauki. Dzięki temu nieustannie, od blisko wieku, kontynuujemy dzieło naszej wspaniałej Patronki – Marii Skłodowskiej-Curie” – skomentowała z uznaniem dr hab. n. med. Beata Jagielska, Dyrektor Instytutu.”


Źródło: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie