Zolpic (Zolpidem tartrate)

Dostępne dawki i opakowania:

Zolpic tabl. powl. (10 mg) 20 szt. Lek pełnopłatny


W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych Zolpic może być wypisany tylko pełnopłatnie, lek ten nie jest refundowany.

Wskazania do stosowania leku:
  • krótkotrwałe leczenie bezsenności.

Przykład recepty błędnie wypisanej na lek Zolpic:

Rp.
Zolpic 1op
DS. wiadomo
Opis recepty: receptę wypisano na druku z Naczelnej Rady Lekarskiej, brak numeru PESEL


W tym przypadku recepta zawiera 4 błędy:

wielkość opakowania – nie jest to typowy błąd, ponieważ zgodnie z § 16. 1.pkt.4) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich w przypadku leków nie podlegających refundacji wydaje się najmniejsze opakowanie leku zarejestrowane na terenie RP.

numer pesel – zgodnie z §5.2 recepta zawierająca w swoim składzie lek z grupy P-III lub P-IV musi zawierać numer pesel lub numer paszportu; tego nie może skorygować farmaceuta i wymagana jest poprawa recepty u lekarza;

sposób dawkowania – zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie środków odurzających, sposób dawkowania musi być podany na recepcie; tego nie może skorygować farmaceuta i wymagana jest poprawa recepty u osoby wystawiającej receptę;

ilość substancji wyrażona słownie – lekarz zgodnie z §6 w/w rozporządzenie musi podać dodatkowo ilość substancji psychotropowej słownie.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Zolpic:

Rp.
Zolpic 20 tabl.
(dwieście miligramów)
S. 1x1

Opis: recepta wypisana na zwykłej białej kartce, zawiera niezbędne dane.

W tym przypadku osoba wystawiające receptę pominęła dawkę leku, jednak nie jest to błąd, ponieważ lek Zolpic jest zarejestrowany jedynie w dawce 10mg. Pozostałe dane niezbędne w przypadku przepisania leku pełnopłatnego, będącego lekiem psychotropowym, zostały właściwie zapisane, tj.: sumaryczne ilość substancji psychotropowej, sposób dawkowania oraz numer PESEL.

Jedyne zastrzeżenie może budzić fakt nie użycia blankietu receptowego, zgodnie z rozporządzeniem jednak nie stanowi to problemu o ile recepta zawiera wszystkie niezbędne dane (kod recepty nie jest wymagany) i nie budzi podejrzeń co do autentyczności.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Zolpic:

Rp.
Zolpic in tabl. No.20
(dwadzieścia tabletek po dziesięć miligramów)
S. doraźnie

Opis recepty: Pacjent pokazuje legitymację osoby represjonowanej.

W tym przypadku recepta zawiera 1 błąd:
ilość substancji czynnej – prawidłowo zgodnie z §6. pkt.1 rozporządzenia w sprawie środków psychotropowych, na recepcie powinna się znaleźć ilość substancji psychotropowej wyrażoną słownie, przy czym nie może być to wartość do samodzielnego wyliczenia.

Nie jest błędem natomiast:

odpłatność – lekarz wystawiając receptę dla osoby uprzywilejowanej nie ma obowiązku podawania odpłatności.