Wystawianie recept: zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło publikację tzw. pakietu antykolejkowego, w skład którego wchodzi 7 projektów nowelizacji ustaw i rozporządzeń, których zadaniem jest ustabilizowanie sytuacji pacjentów w systemie ochrony zdrowia i poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych. Pierwsza zmiana zaszła w ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia, mając na celu wzmocnienie ich roli jako podmiotów doradczych ministra zdrowia. Od 4 października 2014 r. obowiązuje kolejna nowelizacja w ramach programu, wprowadzona dnia 11 września 2014 r., która tym razem dotyczy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich.

Jakie zmiany?

 1. Możliwość przepisania na jednej recepcie ilości leku/środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego/ wyrobu medycznego, w ilości do maksymalnie 120 dniowej terapii [ZMIANA Z 90 DNI], wyliczonej na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.
 2. Osoba uprawniona może wystawić do 12 recept [ZMIANA Z 3 RECEPT] na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania [ZMIANA Z 90 DNI], z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku/ środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego/ wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania, o czym wspomniano w pkt. 1.
 3. Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku wydanego przekraczałaby ilości leku przeznaczonej do 120-dniowego stosowania [ZMIANA Z 90 DNI], lek wydaje się w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie leku określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych.
 4. Na jednej recepcie można przepisać podwójną [ZMIANA Z POJEDYNCZEJ] ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzaniu leków recepturowych.
 5. W przypadku recept na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę, można rozpisać do 16 recept, a na jednej zapisać maksymalnie dziesięciokrotną ilość leku recepturowego (np. 1000g maści), niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania.
 6. W przypadku recept na środki antykoncepcyjne – do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania [BRAK ZMIANY].
Ile osób, instytucji, tyle opinii na temat wprowadzonych zmian. Przykładowo, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie oceniło rozwiązanie dające możliwość wystawienia recept na okres 360 dni uzasadniając, że przyjmowanie leków przez tak długi czas bez konieczności wizyty kontrolnej u lekarza, może okazać się potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia pacjenta, nawet w przypadku osób przewlekle chorych zmuszonych przyjmować leki nieustannie. Zauważamy jednak pozytywną tendencję ustawodawców, do podejmowania prób znalezienia złotego środka na niezaprzeczalnie zbyt długie kolejki do lekarzy i tym samym poprawienie komfortu pacjentów. Indywidualną ocenę zaproponowanych zmian, pozostawiamy Państwu.

Pisząc na temat nowelizacji przepisów dotyczących wystawiania i realizacji recept nie sposób zapomnieć o rozporządzeniu w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Weszła ona w życie w dniu 18 września br.

Co się zmieniło?

 1. Dopuszczono zapis słowny ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej w postaci iloczynu jednostek dawkowani i dawki [Dotychczas jedyny dopuszczalny był słowny zapis łącznej ilości środka].
 2. Wydłużono długość kuracji jaka może znaleźć się na jednej recepcie dla leków z grup I-N i II-P do 90 dni [Zmiana z 30 dni].
 3. Wydłużono termin ważności recepty na środki odurzające i psychotropowe do 30 dni [Zmiana z 14 dni].
 4. Dopuszczono możliwość wystawienia do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające 90 dni kuracji [Do tej pory nie było to dopuszczalne].
 5. Usunięto konieczność potwierdzania przekroczonej dawki za pomocą zapisu słownego, wykrzyknika oraz pieczątki i podpisu lekarza [Do tej pory nie była taka konieczność].
 6. Uproszczono zapis odnośnie sposobu dawkowania, a kiedy nie pozwala on wyliczyć dokładnej ilości na 90 dni stosowania (np. dla 1x1 doraźnie czy w razie bólu), umożliwiono wydanie dwóch najmniejszych opakowań leku refundowanego, bądź dla leków nierefundowanych – zarejestrowanego [Usunięto wymóg naniesienia szczegółowego sposobu dawkowania].Opracował: zespół farmacja.net