Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że mając na uwadze oczekiwania ze strony świadczeniodawców wydłuża okres, w którym możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców i ich rozliczenie.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 108/2019/DEF uprawniony świadczeniodawca w celu uzyskania dofinansowania zakupu oprogramowania, składa w terminie do dnia 10 września 2019 r. do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

  • wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 55/2019/DEF;
  • specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 55/2019/DEF;
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r. albo 2019 r. oprogramowania.

Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu nie później niż do dnia 30 września 2019 r.

Źródło: NFZ