Współczesne wyzwania w diagnozowaniu i leczeniu raka dróg żółciowych oraz raka jelita grubego – integracja badań, innowacji terapeutycznych i opieki nad pacjentem to temat posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia.

Jak mówiła przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera, posiedzenia tematyczne zwoływane są przede wszystkim na prośbę zainteresowanych stron. Temat onkologii jest podejmowany zazwyczaj ogólnie, podczas gdy obecne posiedzenie stanowiło okazją do przedstawienia 2 rodzajów nowotworów.

Podczas obrad mowa była o raku dróg żółciowych, który jest nowotworem rzadkim, trudno i późno wykrywanym, często w stadium zaawansowanym, źle rokującym, należącym do chorób rzadkich. Niestety, pacjenci z tym nowotworem są źle zaopatrzeni, nie mają dostępu do terapii celowanej, programów lekowych i badań molekularnych. Nie mogą liczyć na zastosowanie leczenia stosowanego w wypadku tego nowotworu we Francji czy Niemczech.

Lepiej wygląda sytuacja w wypadku raka jelita grubego, na który choruje rocznie 18 tys. osób. Jest jedynym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Rozwija się powoli, nie dając jednoznacznych objawów, co sprawia, że często bywa rozpoznawany dopiero w zaawansowanym stadium. Tymczasem jego wczesne wykrycie daje szanse na całkowite wyleczenie. Niestety, ze względu na to, że prawie 80% nowotworów jelita grubego diagnozowanych jest w późnych stadiach, odsetek 5-letnich przeżyć wynosi około 40%. Jeżeli pojawią się przerzuty, to po ich całkowitym wycięciu 5 lat przeżywa 25–35% chorych.

Podczas obrad podkreślano, że zasadnicze znaczenie przy leczeniu nowotworów i wydłużaniu przeżywalności pacjentów onkologicznych mają badania przesiewowe, szybka diagnoza we wczesnym stadium choroby, diagnostyka molekularna i badania genetyczne, elastyczne zastosowanie nowoczesnych leków i terapii.

Mowa była także o różnicach w zachorowaniach na nowotwory w poszczególnych częściach Polski, ośrodkach małych i dużych aglomeracjach, migrowaniu pacjentów onkologicznych do większych ośrodków.

W opinii przewodniczącej Komisji Zdrowia senator Beaty Małeckiej-Libery mamy do czynienia z 2 zdecydowanymi różnymi typami nowotworów. Po raz kolejny wybrzmiewa, że najważniejsze są profilaktyka i wczesna diagnostyka. Mimo, że w wielu chorobach leczymy na poziomie europejskim, nie potrafimy zachęcić społeczeństwa do profilaktyki i badania się, dbałości o dobrostan życia.

Zdaniem senator Agnieszki Gągor-Komor powinniśmy leczyć zgodnie z wytycznymi. W jej ocenie programy medyczne ograniczają dostęp do leków, co stanowi temat na większą dyskusję.

Senator Beata Małecka-Libera uważa, że tak naprawdę nie mamy polityki lekowej. Należy też zastanowić się nad refundacją leków rzadkich. Podczas posiedzenia na zgłaszane w dyskusji postulaty i wnioski odpowiadał wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Zapowiedział też implementację dyrektywy farmaceutycznej.

Przedstawiciel resortu zdrowia zapowiedział natomiast przygotowanie w drugiej połowie roku listy terapii innowacyjnych w zakresie onkologii.


Źródło: Senat RP