Recepta farmaceutyczna

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta farmaceuta może wydać produkt leczniczy dostępny wyłącznie na zlecenie lekarskie. Fakt ten, aptekarz odnotowuje na specjalnej klasy dokumencie jakim jest tzw. recepta farmaceutyczna, która w takich sytuacjach zastępuje konwencjonalną receptę lekarską. Zasady wystawiania recept farmaceutycznych precyzuje artykuł 96 ust. 2 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r. Zgodnie z aktualnie przyjętymi założeniami, dokument ten powinien zawierać nazwę wydanego leku, dawkę, przyczynę i okoliczności jego wydania, dane personalne i adres pacjenta, a także datę wystawienia oraz podpis i pieczątkę farmaceuty. Należy zaznaczyć, że recepta realizowana jest ze 100-procentową odpłatnością, a sam preparat można wydać wyłącznie w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu jednostkowym, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów z grupy I-R. Warto również pamiętać, że podobnie jak recepty lekarskie, druki recept farmaceutycznych podlegają procesom ewidencjonowania, nad którymi czuwa kierownik placówki.


Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, uprawnionym do wydania leku pomimo braku recepty jest wyłącznie kierownik apteki. Wątpliwości czy wydającym w takiej sytuacji produkt leczniczy może być tylko kierownik apteki czy także każdy uprawniony przez niego magister farmacji, niektórzy eksperci rozstrzygają, że także taki farmaceuta, bowiem celem omawianego przepisu jest ochrona zdrowia i życia pacjentów, a przecież kierownik apteki nie zawsze musi być w niej obecny. Z  całą pewnością do wydania leku na podstawie recepty farmaceutycznej nie jest jednak uprawniony technik farmaceutyczny. Kierownik apteki, który odmówi wydania specyfiku w okolicznościach opisanych w art. 96 ust. 2 i 3, może ponieść odpowiedzialność nie tylko dyscyplinarną, lecz także odszkodowawczą, co wielu sytuacjach, teoretycznie może wiązać się z zapłatą zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Tymczasem, powinniśmy pamiętać, że farmaceuta uprawniony do wystawiania dokumentów tej klasy, w chwili wizyty chorego w aptece nie dysponuje ani specjalistyczną wiedzą, historią choroby, niezbędną aparaturą diagnostyczną ani informacją dotyczącą innych leków, jakie w danej chwili może chory może przyjmować.