Prawidłowa realizacja recepty na lek recepturowy

Mimo wielu preparatów gotowych dostępnych w aptece leki recepturowe nadal cieszą się dużym powodzeniem. Leki recepturowe najczęściej wypisywane są przez lekarzy dermatologów oraz pediatrów ze względu na możliwość indywidualnego dopasowania dawek substancji czynnej do wieku i stanu pacjenta. Na wstępie należy podkreślić, że apteka posiada obowiązek wykonania leku recepturowego nawet, kiedy brakuje jej składników do jego przygotowania.
Obowiązek ten nakłada Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Art. 95. ust. 3.: Jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1, powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Lek recepturowy może być wykonany na podstawie recepty lekarskiej lub odpisu recepty. Farmaceuta lub technik farmacji przyjmując receptę na lek recepturowy musi nadać jej numer kontrolny. Od tej chwili na wykonanie preparatu robionego apteka ma 48 godzin. W przypadku, kiedy lek recepturowy w składzie zawiera środek psychotropowy lub na recepcie widnieje adnotacja „cito” apteka ma obowiązek wykonać lek w ciągu 4 godzin. Czas ten określa Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  Prawo farmaceutyczne art. 86. ust. 1 pkt. 2: Nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca świadczenia usług farmaceutycznych obejmujących: sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej „wydać natychmiast” — w ciągu 4 godzin;.

Leki recepturowe sporządzane w aptece są wykonywane w izbie recepturowej przez osoby uprawnione, z surowców farmaceutycznych o potwierdzonej jakości. Sposób przechowywania surowców określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Substancje przeznaczone do sporządzania leków recepturowych należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych lub w naczyniach odpowiadających ich właściwościom, opatrzonych czytelnym i trwałym napisem i zabezpieczających je przed szkodliwym wpływem światła, wilgoci oraz kurzu, a także przed przenikaniem do nich obcych zapachów.

Apteka ma obowiązek prowadzić ewidencję sporządzanych leków recepturowych. Rejestr musi obejmować takie informacje jak:

  • datę i czas przyjęcia recepty do realizacji;
  • datę i czas sporządzenia leku recepturowego;
  • numer kontrolny recepty;
  • imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej.

 

Po przygotowaniu leku recepturowego powinien być on zapakowany w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Lek musi być opatrzony etykietą, która zawiera:

  • adres apteki oraz jej nazwę, o ile apteka ją posiada;
  • skład leku
  • sposób użycia leku lub produktu;
  • datę sporządzenia leku lub produktu.

 

Na etykiecie nie podaje się składu leku jeżeli wystawiający receptę zamieścił na niej adnotację "wydać opis bez składu".

 

Autor: mgr farm. Arkadiusz Przybylski