Polfenon® (Propafenone hydrochloride)

Dostępne dawki i opakowania:

Polfenon® tabl. powl. 150 mg - 20 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt
Polfenon® tabl. powl. 150 mg - 60 szt. Lek nierefundowany
Polfenon® tabl. powl. 300 mg - 20 szt. Lek nierefundowany
W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Polfenon w dawce 150mg i 300mg pakowany po 20 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością ryczałtową w następujących wskazaniach:

  • Objawowe tachyarytmie nadkomorowe: częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolfa-Parkinsona-White’a (WPW), napadowe migotanie przedsionków
  • Zagrażająca życiu, ciężka, objawowa tachyarytmia komorowa


Wskazania pozarejestracyjne w których pacjent również może otrzymać lek z odpłatnością ryczałtową:

  • Leczenie doraźne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburzeń rytmu serca zwłaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadciśnienia tętniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory
  • Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 r.ż.Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Polfenon:

Rp.
Polfenon 300mg 3op a 20 tabl.powl.. 100%
S.1x1 tabl.