Konkurs dla jednostek naukowych na realizację badań o charakterze aplikacyjnym w obszarze biomedycznym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponentu D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, Inwestycji D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Celem przeprowadzenia Konkursu jest wybór podmiotów, które zostaną objęte wsparciem ze środków KPO oraz wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego w polskich jednostkach naukowych prowadzących badania w obszarze biomedycznym. Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie na realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu wpisujących się we wskazane działania szczegółowe Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031.

Oczekiwany rezultat

Realizacja wspartych prac ma doprowadzić do wzrostu liczby innowacyjnych projektów na nowe lub ulepszone rozwiązania/ technologie/ produkty/ metody/ z potencjałem przyszłego wykorzystania, które w perspektywie długoterminowej mogą przyczynić się do podniesienia efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia.

Kwota przeznaczona na Konkurs

450 mln zł.

Minimalna wartość dofinansowania jednego Przedsięwzięcia wynosi 2 mln zł, zaś maksymalna 15 mln zł.

Czas realizacji Przedsięwzięcia

Minimalny czas trwania Przedsięwzięcia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Maksymalny czas trwania Przedsięwzięcia nie może przekroczyć 18 miesięcy.

Ostateczny termin zakończenia realizacji Przedsięwzięć nie może przekroczyć 31.03.2026 r.

Wnioskodawca

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem, w ramach swojej działalności niegospodarczej, są:

 1. uczelnie publiczne w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, których składowe podmioty zostały utworzone na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Polskiej Akademii Nauk;
 4. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt. c;
 5. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
 6. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o ABM;
 8. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o ABM;
 9. organizacje samorządów zawodowych w sektorze ochrony zdrowia, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o ABM;
 10. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
 11. podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna.

Wnioski w Konkursie mogą być składane jedynie przez Wnioskodawców jednopodmiotowych.

Każdy z Wnioskodawców jest uprawniony do złożenia maksymalnie 5 Wniosków.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków w systemie trwa od dnia 13 czerwca 2024 r. od godziny 12:00:00 do 12 sierpnia 2024 r. do godziny 12:00:59

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego CST2021, dostępnego pod linkiem https://wod.cst2021.gov.pl

Numer naboru KPOD.07.07-IW.07-001/24

Kontakt

Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres mailowy: KPO-JN@abm.gov.pl

Źródło: ABM