Odpłatności za leki refundowane - przykłady recept
W poniższym zestawieniu obrazującym różne sposoby zapisu recepty w przejrzysty sposób postarano się zilustrować zmiany związane z określaniem stopnia odpłatności przez osobę uprawnioną:

1.

Rp.
Oxodil, proszek do inhal. w kaps.
0,012 mg P
DS: 2 x 1

Komentarz: zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia, preparat Oxodil może być wydany pełnopłatnie lub za opłatą ryczałtową (zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego). W związku z pojawieniem się oznaczenia P, farmaceuta zobligowany jest do wydania leku ze zniżką. Warto zauważyć, że zastosowane oznaczenie sugerujące przynależność preparatu do nieaktualnej już listy leków refundowanych w określonych chorobach przewlekłych powinno być umieszczone z prawej strony blankietu, tuż obok nazwy handlowej specyfiku. Ocenia się, że wpisanie symbolu P w inne miejsce (np. w pole uprawnień dodatkowych) może skutkować odmową realizacji recepty z przysługującą refundacją. Powyższy zapis tożsamy jest z informacjami zawierającymi symbol R w polu przeznaczonym na informację o leku np.

Oxodil, proszek do inhal. w kaps., 0,012 mg - R

W omawianym przykładzie, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie recept, zostawienie przez lekarza pustego pola obok nazwy preparatu, także będzie skutkowało realizacją dokumentu ze zniżką.


2.

Rp.
Atorvasterol 40 mg 1 op.
DS.: 1 x 1 tabl. po kolacji

Komentarz: powyższy zapis nie zawiera określonego stopnia od-płatności. W świetle nowego rozporządzenia, lek należy jednak wydać ze zniżką, gdyż w aktualnym wykazie refundacyjnym występuje tylko w 1 odpłatności (30%). Pamiętajmy jednak, że znacząca liberalizacja przepisów dotyczących oznaczania poziomu refundacji nie zwalnia osoby wystawiającej recepty z obowiązku określania innych, niezbędnych danych (m. in. tych dotyczących pacjenta i identyfikatora płatnika).


3.

Rp.
Vizendo 10 mg 1 op. a 28 tabl. - X
DS: 2 x 1

Komentarz: zgodnie z aktualnym wykazem refundacyjnym, odpłatność dla preparatu Vizendo 10 mg w wybranych wskazaniach terapeutycznych kształtuje się na poziomie 30%. W świetle wprowadzonych zmian, symbol X oznacza, iż lek znajduje się poza zakresem refundacji (lub w tym przypadku poza wskazaniami objętymi refundacją), dlatego też należy go wydać wyłącznie pełnopłatnie. Należy pamiętać, że wpisanie oznaczenia X w polu poniżej uprawnieniami dodatkowymi chorego (wyłącznie stary druk recepty lekarskiej), zamiast w miejscu przeznaczonym na informacje o leku, może skutkować niesłusznym wyda-niem tego preparatu z nieprzysługującą choremu zniżką.


4.

Rp.
Poltram Retard 100, 10 tabl.
DS.: 1 x 1 w razie potrzeby

Komentarz: preparat Poltram Retard 100 występuje w 2 poziomach odpłatności - B i 30%. Brak określonego poziomu refundacji oznacza, iż może być wydany jedynie z odpłatnością 30% (w takich sytuacjach wybieramy najwyższą odpłatność z aktualnego obwieszczenia Ministra Zdrowia).


5.

Rp.
Depakine Chronosphere 1000
granulat 30 sasz. a 3030 mg
DS.: 2 x 1

Komentarz: zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia, powyższy lek można wydać bezpłatnie (w tym przypadku wskazaniem terapeutycznym jest zdiagnozowana padaczka), bądź za odpłatą ryczałtową (przy chorobach psychicznych lub upośledzeniu umysłowym). Ponownie, jak w poprzednim przykładzie, także i teraz, należy wybrać najwyższą możliwą odpłatność z wykazu. Pamiętajmy, że na podstawie takiego zapisu nie można zrealizować recepty na preparat oznaczony na liście leków refundowanych jako bezpłatny.


6.

Rp.
Lostar tabl. 2,5 mg 1 op. a 30 szt. B
DS.: 1 x 1

Komentarz: wskazania rejestracyjne dla preparatu Lostar 2,5 mg obejmują II rzut hormonoterapii raka piersi. Powyższy zapis wskazuje, iż lek należy wydać z najniższą możliwą odpłatnością oznaczoną przez lekarza jako B (bezpłatny). Przypominam, że tym przypadku pozostawienie pustego pola obok nazwy handlowej bądź wpisanie symbolu P również będzie skutkowała realizacją recepty z przysługującą choremu zniżką. Podany przykład wskazuje jednak, że oznaczenie poziomu re-fundacji w niektórych przypadkach nie musi oznaczać tego samego dla pacjenta. Cena, którą płaci chory w aptece, to tzw. wysokość dopłaty świadczeniobiorcy. Zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia, specyfik posiada limit finansowania w wysokości 99,50 zł, cena detaliczna wynosi natomiast 111,06 zł. Do kwoty wyznaczonego limitu lek wydawany jest bezpłatnie, pacjent pokrywa więc jedynie różnicę między limitem, a urzędową, stałą ceną detaliczną, czyli w tym przypadku cena 11,56 zł.


7. Uprawnienie IB:

Rp.
Indapen SR 1,5 mg 1 op. 100 %
DS.: 1 x 1

Komentarz: w powyższym przykładzie mamy do czynienia z pacjentem, któremu przysługują uprawnienia dodatkowe (przypominam, że symbol IB powinien być wpisany z prawej strony recepty, poniżej pola określającego identyfikator płatnika) Zgodnie z art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, grupa osób z uprawnieniami dodatkowymi oznaczonymi jako IB obejmuje: inwalidów wojennych oraz osoby represjonowane, ich małżonków pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowców po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, a także osoby represjonowane, uprawnione do otrzymywania renty rodzinnej. W świetle obecnych przepisów, przysługuje im bezpłatne zaopatrzenie w pro-dukty lecznicze należące do kategorii dostępności Rp lub Rpz, pod warunkiem okazania właściwych dokumentów potwierdzających przy-należność do uprzywilejowanej grupy. Pomimo że w omawianym przykładzie zapis recepty wskazuje na realizację dokumentu bez przy-sługującej zniżki, lek należy wydać bezpłatnie. Innymi słowy, w trakcie przyjęcia recepty w aptece, farmaceuta w pierwszej kolejności bierze pod uwagę uprawnienia dodatkowe, a dopiero potem stopień odpłatności za przepisany specyfik.