Nowa recepta - podsumowanie zmian z punktu widzenia farmaceutów
Kolejna modyfikacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, która weszła w życie 30 grudnia 2012 r. niesie za sobą wiele istotnych zmian, nie tylko w odniesieniu do lekarzy, ale także z punktu widzenia całego środowiska aptekarskiego. Najważniejsze z nich, dotyczą zasad realizacji dawnych blankietów różowych oraz sposobów określenia numerów identyfikujących receptę, które w tzw. okresie przejściowym (tj. do 31 marca 2013 r.) przyjmą nieco bardziej złożony charakter. Oto jak przedstawia się sytuacja na chwilę obecną.

Stare druki a numery identyfikujące receptę

Zgodnie z komunikatem resortu zdrowia wystosowanym do lekarzy i farmaceutów na kilka dni przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, wszystkie dotychczas stosowane druki, z wyjątkiem tych, na których widnieje miejsce na wstawienie oznaczenia „P” (symbolizującego dawane choroby przewlekłe), nadal mogą znajdować się w obiegu. Co więcej, zachowują one swoją ważność do 31 marca 2013 r.

Ministerstwo Zdrowie poinformowało jednocześnie, iż od momentu wejścia w życie postulowanych zmian lekarze będą mieli możliwość pozyskiwania z serwisu internetowego NFZ nowych druków recept, których numer identyfikujący rozpoczyna się od cyfr „02”. Powszechnie ocenia się, iż stopniowa eliminacja z obiegu starych blankietów oznaczonych kodem „01” całkowicie uniemożliwi wystawianie recept refundowanych lekarzom, którzy po 1 stycznia 2013 r. nie zawarli z płatnikiem stosownej umowy. Dokument taki okazany w aptece po 31 marca będzie realizowany wyłącznie z pełną odpłatnością, niezależnie od treści aktualnego obwieszczenia Ministra Zdrowia, stopnia odpłatności za lek czy uprawnień dodatkowych pacjenta.

Nowe zasady przydzielania numerów identyfikujących nie są jedynymi zmianami, z którymi farmaceuci zetknęli się po 30 grudnia ubiegłego roku. W świetle nowych przepisów, blankiety z numerem rozpoczynającym się od cyfr „02” powinny także odzwierciedlać w postaci kodu kreskowego numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz identyfikator stanowiący 9 pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON wskazujący na miejsce udzielania świadczenia zdrowotnego (wymagany tylko dla jego posiadaczy) — przyjmuje się, iż realizacja recepty, która nie spełnia przynajmniej jednego z tych wymagań może być powodem pojawienia się istotnych nieprawidłowości, podczas przeprowadzania przez Fundusz czynności kontrolnych.

Adres udzielania świadczenia

Zmiany odnoszą się również do pojawiających się wątpliwości w sposobie interpretacji przepisów dotyczących adresu miejsca wystawiania recept refundowanych, zwłaszcza w kontekście lekarzy wykonujących swój zawód w ramach prowadzonych praktyk w miejscu wezwania. W przypadku dokonywania preskrypcji w takich okolicznościach, na recepcie należy wskazać adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta.

Adnotacje na rewersie recepty

Podobnie jak w odniesieniu do wcześniejszych zmian, także i teraz farmaceuta, w ściśle określonych przepisami warunkach, może zrealizować receptę ze zniżką w sytuacji, gdy pojawiają się na niej nieprawidłowości (np. niewłaściwa odpłatność, brak kodu uprawnień dodatkowych, nieczytelne dane personalne). Wówczas to, na rewersie dokumentu zobowiązany jest dokonać adnotacji jednoznacznie określających poprawną informację. Nowe rozporządzenie precyzuje,dane te będą musiały być zamieszczone także w komunikacie elektronicznym przekazywanym do właściwego, wojewódzkiego oddziału Funduszu.

Obecne przepisy dopuszczają także sytuację, gdy wpisany adres zamieszkania chorego nie jest zgodny z oddziałem NFZ wpisanym w górnej części blankietu (np. Gdańsk —07) — takie oznaczenie nie może stanowić powodu realizacji recepty z pełną odpłatnością, chyba, że wskazywałyby na to inne przesłanki.

Nazwa międzynarodowa leku dopuszczalna

Nowe rozporządzenie wyraźnie określa, iż wpisanie przez lekarza nazwy międzynarodowej (zamiast handlowej) leku jest także sygnałem do realizacji recepty ze zniżką. Co prawda, wcześniejsze przepisy także wspominały o zastosowaniu dowolnej nomenklatury jednoznacznie identyfikującej preparat, niemniej jednak, obecnie zdecydowano się na literalne wskazanie takiej możliwości, celem wyeliminowania wszelkich wątpliwości interpretacyjnych.

Recepta różowa znika z obiegu

Recepty oznaczone jako „Rpw” - wystawione na leki zawierają-ce substancje psychotropowe i środki odurzające, od 30 grudnia 2012 r. będą wypisywane wyłącznie na drukach w kolorze białym. O tym, że mamy do czynienia z preparatem należącym do tej kategorii dostępności, będzie nas informowała adnotacja zakodowana w unikalnym numerze identyfikującym dokument. W opinii resortu zdrowia, taka zmiana wynika z konieczności unowocześnienia systemu nadzoru nad obrotem lekami narkotycznymi i realizacją postulatów wielu grup społecznych wskazujących na odejście od stygmatyzowania pacjentów. Zakresy unikalnych numerów identyfikujących receptę należy samo-dzielnie pobrać z portalu internetowego płatnika. W przypadku, gdy lekarz nie podpisał z NFZ stosownej umowy, zakres taki będzie mógł otrzymać od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego —wówczas jednak, taki dokument będzie realizowany w aptece wyłącznie z pełną odpłatnością.