Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował informację o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w II kwartale 2021 r.

W II kwartale 2021 roku, Terenowe Wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 144 kontrole realizacji umów w obszarze świadczeń opieki zdrowotnej. W 27 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji umów. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (75 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (42 postępowania).

W II kwartale 2021 roku Terenowe Wydziały Kontroli przeprowadziły również 65 kontroli realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19, które są finansowane przez NFZ ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa z części, której dysponentem jest Ministerstwo Zdrowia. W 33 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (6 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (26 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:

 • wykazywania do rozliczenia świadczeń niezasadnych, nieprawidłowych lub niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • sprawozdawania i rozliczania świadczeń nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji medycznej (procedury/porady/inne);
 • stwierdzenia braku zasadności hospitalizacji;
 • niewłaściwej kwalifikacji do leczenia szpitalnego pacjentów, dla których cel leczenia mógł być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych;
 • nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczenia pacjentowi;
 • realizowania świadczeń niezgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • rozliczenia świadczeń, których faktycznie nie zrealizowano;
 • zakwalifikowania świadczeń do niewłaściwego produktu rozliczeniowego (grupy);
 • nieprawidłowego sprawozdania rozpoznania głównego;
 • udzielania świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie;
 • braku dostępności do świadczeń lekarza POZ;
 • braku uprawnień do realizacji świadczenia;
 • nieprawidłowego kwalifikowania świadczeń do rozliczenia;
 • niezgłoszenia zmian do załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram - zasoby”;
 • niezgłoszenia OW przerwy w udzielaniu świadczeń;
 • niepowiadomienia OW o zamknięciu poradni;
 • niepowiadomienia OW o zaprzestaniu działalności Oddziału Dziennego Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego;
 • braku wymaganego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
 • gromadzenia informacji lub prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa;
 • nierzetelnego prowadzenia okołooperacyjnych kart kontrolnych lub ich braku;
 • nieokreślenia w regulaminie organizacyjnym koordynatora kontrolnych kart okołooperacyjnych;
 • niewykonania przez świadczeniodawcę w terminie zaleceń pokontrolnych;
 • braku dokumentów sprzedaży (paragonów/faktur) wystawionych przez podmiot na wydane świadczeniobiorcom środki pomocnicze;
 • realizacji szczepień niezgodnie z Narodowym Programem Szczepień Covid 19.

Źródło: NFZ