Od 5 września 2020 roku przywrócony zostaje obowiązek sprawozdawczy wynikający z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od tej daty świadczeniodawcę, który:

  • powrócił do pełnego udzielania świadczeń – obowiązuje pełna sprawozdawczość (statystyka i pierwszy wolny termin),
  • zawiesił udzielanie świadczeń – sprawozdawczość nie dotyczy,
  • ograniczył udzielanie świadczeń – sprawozdawczość nie dotyczy list oczekujących na świadczenia, których czasowo nie udziela.

Natomiast informowanie o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych (PWT) realizować należy w następujący sposób.

  1. Świadczeniodawca, który powrócił do pełnego udzielania świadczeń ma obowiązek przekazywania PWT każdego jego dnia roboczego,
  2. PWT może być przekazywany raz w tygodniu, tylko w przypadku ograniczonych możliwości technicznych przewidzianych w ustawie o świadczeniach,
  3. Ze sprawozdawania PWT wyłączone są soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Podstawa prawna

Art. 4 pkt 7 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1423), w zakresie dotyczącym art. 36 ust.1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nadaje art. 36 ust. 1 brzmienie: :,, Przepisy art. 4–4d, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10– 11c, art. 12 i art. 12b, art. 13 i art. 14–14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. W związku z powyższym od 5 września 2020 r. przestaje obowiązywać świadczeniodawców zawieszenie obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów art. 23, art. 23a i art. 23b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

Źródło:NFZ | Departament Analiz i Innowacji