Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowano listę bezpłatnych leków dla seniorów w wieku powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży w wieku do 18. roku życia.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1733), rozszerzono grono osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne na osoby, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby, które ukończyły 65. rok życia. We współpracy z konsultantami krajowymi, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowano:

  • wykaz D1 - Leki przysługujące świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia,
  • wykaz D2 - Leki przysługujące świadczeniobiorcom powyżej 65. roku życia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent może otrzymać lek bezpłatnie, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

  1. lek znajduje się w wykazie „18-” albo w wykazie „65+” (są to leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są objęte refundacją oraz mają udokumentowaną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w populacji pacjentów poniżej 18. roku życia albo powyżej 65. roku życia);
  2. pacjent nie ukończył 18 lat albo ukończył 65 lat (wiek weryfikowany przez numer PESEL, au osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia);
  3. lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku (wskazania znajdują się w załączniku A1 obwieszczenia refundacyjnego);
  4. receptę wystawia lekarz lub pielęgniarka uprawnieni do wypisana na recepcie bezpłatnych leków dla pacjenta poniżej 18. roku życia albo powyżej 65. roku życia;
  5. na recepcie w rubryce „kod uprawnień dodatkowych pacjenta” lekarz wpisze „DZ” w przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia albo „S” w przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia.

Wykaz nieodpłatnych leków dla dzieci i młodzieży w wieku do 18. roku życia zawiera ponad 2 800 leków rozumianych jako indywidualne kody GTIN. Lista „18-” obejmuje prawie 280 substancji czynnych umieszczonych w 216 różnych grupach limitowych. Wśród tej grupy produktów leczniczych znalazły się m.in. leki: antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, stosowane w nadciśnieniu tętniczym, stosowane w chorobach urologicznych, stosowane w chorobach układu pokarmowego czy szczepionki.

Wykaz nieodpłatnych leków dla seniorów powyżej 65. roku życia zawiera prawie 3 800 leków rozumianych jako indywidualne kody GTIN. Lista „65+” obejmuje ponad 420 substancji czynnych umieszczonych w 271 różnych grupach limitowych. Wśród tej grupy produktów leczniczych znalazły się m.in. leki: antyhistaminowe, cytostatyczne, ginekologiczne, hipoglikemizujące, hipolipemizujące hipotensyjne, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, przeciwreumatyczne, przeciwparkinsonowskie, przeciwzakrzepowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, stosowane w chorobach urologicznych, stosowane w chorobach układu pokarmowego czy szczepionki.

Aktualnie obowiązuje obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2023.49), w którym załącznik D zawiera listę leków przysługującym świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy, tj. powyżej 75 roku życia. Minister Zdrowia poinformował, iż od dnia wejście w życie ustawy do końca sierpnia 2023 r. ww. załącznik stanowi listę leków, które mogą być również przepisywane bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 65 roku życia.

ZOBACZ:

Wykaz​_leków​_65+​_18- [Plik XLSX]

Komunikat Ministra Zdrowia ws. leków 65+ i 18- [Plik PDF]

Załącznik do obwieszczenia [Plik PDF]

Załącznik do obwieszczenia [Plik XLSX]

Źródło: Ministerstwo Zdrowia