Jak przepisać "nową" receptę na leki refundowane wg nowego rozporządzenia


Używanie nowego wzoru recept jest od obowiązkowe dn. 1 stycznia 2013 roku.

 1. Świadczeniodawca
  Dane podmiotu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej bądź umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne (prawidłowo wypełnione pole „Świadczeniodawca” powinno zawierać nazwę i adres placówki, REGON i numer telefonu). W przypadku lekarzy wykonujących indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania, należy podać adres przechowywania dokumentacji medycznej chorego. W przypadku nr REGON zmodyfikowane przepisy wprowadzają sformułowanie „jeśli dotyczy”, co oznacza nic innego,jak fakt, iż osoby nie mające zarejestrowanej praktyki lekarskiej informacji tej nie muszą zamieszczać na recepcie. Proponowane zmiany uwzględniają więc specyfikę prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej.

 2. Pacjent
  Dane pacjenta, imię i nazwisko. Wpisujemy pełny adres zamieszkania zawierający nazwę miejscowości, ulicę, numer domu, numer lokalu. Jeżeli adres wypisany jest w sposób niepełny lub nieczytelny farmaceuta może skorygować dane na odwrocie recepty, ale jedynie po konsultacji z pacjentem. Należy również pamiętać, że osoba przyjmująca receptę nie może samodzielnie wpisać adresu zamieszkania. Uwaga: Wiek - w przypadku pacjenta do lat 18, numer PESEL (jeżeli informacja jest niepełna lub nieczytelna procedura jest analogiczna jak w przypadku adresu zamieszkania). W przypadku dziecka do 1 roku życia wpisujemy PESEL jednego z prawnych opiekunów.

 3. Oddział NFZ
  Identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu, w którym pacjent jest ubezpieczony. Jeśli nie podlega powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu należy wpisać „X”. Wpisywanie kodu oddziału NFZ wraz ze znacznikiem dawnych umów z kasą chorych (np. „07R”) jest obecnie uznawane za błąd merytoryczny.Obecne przepisy dopuszczają sytuację, gdy wpisany adres zamieszkania pacjenta nie jest zgodny z oddziałem NFZ. Takie oznaczenie nie może być aktualnie powodem do odmowy realizacji recepty ze zniżką.
  Lub symbol państwa, jeśli naszym pacjentem jest obcokrajowiec. Pacjent z UE ma okazać poświadczenie (formularz z grupy ”E” albo dowód ubezpieczenia w NFZ). Pomimo że przepisy na ten temat milczą, wskazane jest wykonanie kopii tego formularza i załączenie do dokumentacji lekarskiej. Numer poświadczenia należy wpisać w polu Pacjent.

 4. Uprawnienia dodatkowe

 5. Odpłatność
  Po prawej stronie recepty przy nazwie handlowej leku lub nazwie substancji czynnej w kolumnie odpłatność należy umieścić - poziom odpłatności. Poziom odpłatności jest związany z rodzajem wskazań dla przepisywanego leku. W Receptariuszu umieszczony jest poziom odpłatności dla każdego leku wg wskazań których dotyczy.

 6. Pole treści recepty (Rp.) W świetle nowego rozporządzenia dane dotyczące przepisanych preparatów powinny obejmować:
  • nazwę refundowanego produktu leczniczego, która obejmuje: nazwę powszechnie stosowaną określoną w przepisach jako nazwa międzynarodowa, nazwę handlową, nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek,
  • postać w jakiej lek ma być wydany (jeżeli zarejestrowany jest w więcej niż jednej postaci). W przypadku, gdy wymóg ten nie jest spełniony farmaceuta może ją określić na podstawie posiadanej wiedzy (biorąc również pod uwagę uprzednią konsultację z pacjentem),
  • dawkę leku (jeżeli zarejestrowany jest w więcej niż jednej dawce). W przypadku, gdy wymóg ten został pominięty przez lekarza, osoba wydająca przyjmuje, że jest to najmniejsza zarejestrowana dawka
  • ilość leku (jeśli lekarz pomija ilość leku procedura jest analogiczna jak w przypadku braku dawki leku)
   Sposoby zapisu ilości leku - Ilość przepisanego leku należy określić cyframi arabskimi poprzez podanie liczby opakowań oznaczonych adnotacją „op” lub „lag” oraz wielkości opakowania jednostkowego poprzedzonej słowem „po” lub „á”. Innym wariantem jest podanie sumarycznej liczby odpowiednio oznakowanych (np. „amp”, „kaps”, „tabl”) jednostek dawkowania. Za błąd merytoryczny uznawane jest stosowanie rzymskiej numeracji przy zapisie ilości leku re-fundowanego. Często spotykaną nieścisłością jest pomijanie przez lekarzy wielkości opakowania jednostkowego przy wypisywaniu recepty na większą ilość leku.
  • sposób dawkowania - należy zapisać na recepcie, jeśli lekarz przepisuje większe opakowanie z listy leków refundowanych lub więcej niż 2 opakowania (na dłuższą terapię). Częste błędy w interpretacji przepisów zachodzą przy ordynowaniu leków refundowanych, które produkowane są w różnych ilościowo opakowaniach. Jeśli mamy do czynienia z preparatem, który zarejestrowany jest np. po 10 tabl. i po 30 tabl., to opakowanie 30 tabl. należy traktować jak potrójne opakowanie, wymagające dawkowania.