Heviran (aciclovir)

Dostępne dawki i opakowania:

Heviran® tabl. powl. (200 mg) 30 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%
Heviran® tabl. powl. (400 mg) 30 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%
Heviran® tabl. powl. (800 mg) 30 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Heviran w dawce 200mg, 400mg i 800mg pakowany po 30 tabl. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

  • We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitejv, w tym pierwotnego i nawracającego opryszczkowego zakażenia narządów płciowych (z wyjątkiem zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia oraz ciężkich zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u dzieci ze znacznie zmniejszoną odpornością. W zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością oraz leczeniu zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca.
Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek z odpłatnością 50%:

  • Profilaktyka zakażeń wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej,
  • Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego,
  • Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku,
  • Profilaktyka zakażenia wirusami Herpes u biorców przeszczepów,
  • Leczenie i profilaktyka zakażeń EBV i CMV - u dzieci do 18 roku życia.

Przykład błędnie wpisanej recepty na lek Heviran:

Rp.
Heviran tabl. 2op
DS. 4x1 tabl po 800 mg
Opis recept: oddział NFZ wpisany jako UK, na recepcie jest wpisane też pesel


W tym przypadku recepta zawiera 4 błędy:

dawka leku – jeżeli lek występuje w wykazie leków dopuszczonych do obrotu na terenie RP w więcej niż jednej dawce to osoba wystawiająca receptę jest zobowiązana do zapisania dawki na recepcie. W przytoczonym powyżej przypadku farmaceuta korygując ten błąd wydaje pacjentowi lek dawce najniższej tj. 200mg, co sądząc po dawkowania nie było intencją lekarza.

odpłatność leku – lek Heviran występuje w wykazie leków refundowanych w jednym poziomie odpłatności, stąd farmaceuta wydaje lek ze zniżką, o ile oczywiście lekarz nie zapisze na recepcie X lub 100%.

oddział NFZ – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept farmaceuta może, w przypadku recept wystawionych w oparciu o przepisy o koordynacji, skorygować oddział NFZ na właściwy tj. GB – wynikający z załącznika do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Informację tą farmaceuta zapisuje na rewersie recepty i podpisuje się pod nią.

numer poświadczenia – zgodnie z przepisami o koordynacji taka recepta powinna zawierać numer poświadczenia z karty EKUZ lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do świadczeń refundowanych. Na podstawie przedstawionych dokumentów farmaceuta zapisuje na rewersie recepty poprawny numer dokumentu i stawia swój podpis.