Amizepin (Carbamzepine)

Dostępne dawki i opakowania:

Amizepin® tabl. (200 mg) 50 szt. Lek refundowany: odpłatność Ryczałt lub Bezpłatnie

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Amizepin tabletki może przepisać z odpłatnością ryczałtową w następujących wskazaniach:

we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.:

  • w padaczce - lek wskazany jest w następujących rodzajach napadów drgawkowych: w napadach częściowych złożonych (psychoruchowe, skroniowe); w napadach uogólnionych toniczno-klonicznych (grand mal); w napadach mieszane (włącznie z wymienionymi powyżej lub innymi napadami częściowymi lub uogólnionymi). W neuralgii nerwu trójdzielnego - karbamazepina wskazana jest w leczeniu bólu związanego z typową neuralgią nerwu trójdzielnego. Jest również skuteczna w neuralgii nerwu językowo-gardłowego. Leku nie należy stosować do zwalczania innych rodzajów bólu. W profilaktyce zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów, którzy nie reagują na leczenie preparatami litu.
  • we wskazaniach pozarejestracyjnych, w których pacjent może otrzymać lek w z odpłatnością ryczałtową: w stanie po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; w neuralgiach innych niż określone w charakterystyce produktu leczniczego, w bólu neuropatycznym w tym bólu fantomowym; w napadach padaczkowych w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu – w profilaktyce; w bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu – w leczeniu wspomagającym.

Lek można również zaordynować jako bezpłatny w następujących wskazaniach:

  • w chorobach psychicznych lub upośledzeniu umysłowym.Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Amizepin:

Rp.
Amizepin 3op B
DS. 1 tabletka w razie bólu

Opis recepty: kod uprawnień dodatkowych ZK, pacjent zapomniał legitymacji.

W tym przypadku recepta zawiera 4 błędy:

dawka leku – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich, w przypadku kiedy osoba wystawiająca receptę nie określiła dawki leku, osoba realizująca przyjmuje, że lekarz miał na myśli najmniejszą dawkę dopuszczoną do obrotu na terytorium RP. Ponadto obecność dawki na recepcie nie jest konieczna, kiedy lek jest zarejestrowany tylko w jednej dawce.

postać leku – błąd ten może skorygować farmaceuta wydając lek zgodnie z posiadaną wiedzą. W przypadku kiedy lek jest zarejestrowany w jednej postaci, można ją pominąć.

ilość leku – w przytoczonym przypadku należy uznać podane dawkowanie za brak dawkowania, ponieważ nie sposób obliczyć ilości tabletek pacjent może przyjąć w ciągu 90 dni terapii. Po korekcie ordynacji lekarskiej pacjent otrzyma lek w ilości dwóch opakowań.

kod uprawnień dodatkowych – zgodnie z rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, w przypadku posiadania przez pacjenta uprawnienia dodatkowego farmaceuta jest zobowiązany odnotować jego rodzaj na rewersie recepty i opatrzyć taką informację swoim podpisem. Dodatkowo farmaceuta jest zobowiązany wydać lek z odpłatności wynikającą z tego uprawnienia. W przytoczonym przypadku, kiedy nie ma możliwości potwierdzenia uprawnień dodatkowych, farmaceuta realizuje receptę tak jakby tego ZK na recepcie nie było.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Amizepin:

Rp.
Amizepin 200mg 50 tabl. R
DS. wiadomo

Opis recepty: recepta wydrukowana w formacie A4

W powyższym przypadku lekarz prawidłowo określił nazwę leku, jego dawkę, ilość tabletek oraz odpłatność. Wielkość recepty nie stanowi problemu, ponieważ rozporządzenie w sprawie recept lekarskich określa jedynie minimalne wymiary recepty.